Przedszkole „Szczawinkowo” oferuje:

 • fachową opiekę w godzinach 6.30 – 18.00
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizację rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich (zgodnie z wymaganiami MEN)
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kwalifikacje zgodne z wymaganiami MEN)
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w okresie wakacji i ferii zimowych
 • nieodpłatne zajęcia adaptacyjne
 • zajęcia z religii zgodnie z podstawą programową
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego
 • cotygodniowe zajęcia ruchowe DRUŻYNA KANGURA – PRZEDSZKOLIADA.PL – ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-konstrukcyjne – „Mała Mensa”
 • gimnastykę korekcyjną
 • dodatkowy język niemiecki
 • zajęcia rytmiczno-taneczne i umuzykalniające
 • logorytmikę – grupowe zajęcia logopedyczne wspomagające rozwój mowy
 • indywidualną pomoc psychologiczno-pedagogiczną (zgodnie z wymaganiami MEN)
 • zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • zajęcia otwarte oraz warsztaty dla rodziców
 • indywidualne konsultacje dla rodziców (logopeda, psycholog, rehabilitant, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej)

Dodatkowo:

 • comiesięczne koncerty muzyczne
 • cykliczne warsztaty teatralne
 • tematyczne warsztaty prowadzone przez instytucje zewnętrzne (ekologiczne, plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, sensoryczne)
 • przedstawienia teatralne
 • wycieczki, pikniki rodzinne, imprezy okolicznościowe