RAMOWY ROZKŁAD DNIA – ROK SZKOLNY 2022/2023

6.30- 8.00Dyżur w sali „Sówek”. Zabawy swobodne, tematyczne, ruchowe.
8.00-8.30Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe. Śniadanie.
8.30-11.30Zajęcia w grupach zgodnie z organizacją pracy przedszkola. Realizacja podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. Spacery, wycieczki, obserwacje przyrody. Zajęcia ruchowe na placu zabaw. Zajęcia plastyczne.
Zajęcia dodatkowe.
11.30-12.30Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad.
12.30-14.00Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe. Odpoczynek dzieci w zależności od ich potrzeb – czytanie bajek,
słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy relaksacyjne, indywidualne zajęcia z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia dydaktyczne.
Zajęcia umuzykalniające, zabawy graficzne.
14.00-14.30Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe. Podwieczorek.
14.30-15.30Gry i zabawy stolikowe. Zajęcia indywidualne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Zajęcia dodatkowe. Zajęcia ruchowe na powietrzu lub w sali przedszkolnej.
15.30-18.00Dyżur w sali „Sówki”. Zabawy dowolne w sali przedszkolnej lub na placu zabaw.
Zajęcia indywidualne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Kontakty indywidualne z rodzicami.

Ramowy rozkład dnia:  do pobrania