Organem prowadzącym  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Szczawinkowo” jest Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”.

Organizacja powstała w 2010 r. Pierwotnie nasza siedziba  miała miejsce w miejscowości Lipce Reymontowskie. Od 2011 r. została przeniesiona do Głowna i do chwili obecnej mieści się przy ul. Sikorskiego 42, w budynku Przedszkola „Osinkowo”.

Główne cele naszej organizacji to:

 1. Pomoc osobom niepełnosprawnym
 2. Wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. Wsparcie młodzieży z mniejszymi szansami
 4. Ochrona zdrowia, poprawa dostępu do rehabilitacji medycznej, fizjoterapii i innych form pomocy terapeutycznej dla osób objętych działalnością Stowarzyszenia
 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 6. Pobudzanie inicjatyw społecznych o charakterze lokalnym zmierzających do poprawy warunków życia
 7. Niesienie wszelkiej pomocy edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia
 8. Wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 9. Turystyka i krajoznawstwo
 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej
 11. Doskonalenie zawodowe, podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych dostosowane do wymagań rynku pracy

Stowarzyszenie prowadzi przedszkole i żłobek „Osinkowo”, realizuje liczne projekty skierowane do dzieci, także niepełnosprawnych.

Zapraszamy do zapoznania się bliżej z naszą organizacją:

www.prodesse.org

www.osinkowo.pl