Statut

Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Szczawinkowo”

w Szczawinie Dużym

 

 

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
 • Przepisy wykonawcze do ww. ustaw.

Rozdział I

Postanowienia ogólne
1

 1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Szczawinkowo”
 2. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Szczawinkowo” może używać skróconej nazwy Przedszkole „Szczawinkowo”. W treści niniejszego statutu, ilekroć używa się nazwy: „Przedszkole” należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Szczawinkowo”
 3. Siedziba Przedszkola znajduje się pod adresem Szczawin Duży, ul. Strykowska 76/78, 95-002 Smardzew.
 4. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” z siedzibą 95-015 Głowno ul. Sikorskiego 42 ujawnione w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366678.

2

Podstawowe zagadnienia dotyczące czasu pracy przedszkola:

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy.
 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 18.00 od poniedziałku do piątku.
 3. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta oraz w wybrane dni robocze (w okresie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, 2 maja, piątek po Bożym Ciele i inne), które są podawane do wiadomości rodziców na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do 30 września w roku szkolnym .
 4. Przedszkole może dodatkowo organizować opiekę nad dziećmi również w dni wolne od pracy na prośbę rodziców/opiekunów.
 5. Czas pracy może być czasowo zmieniany w zależności od potrzeb środowiska i okoliczności zewnętrznych. O czasowej zmianie czasu pracy Przedszkola decyduje Dyrektor Przedszkola, co podaje do wiadomości rodziców/opiekunów.
 6. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom o potrzebie kształcenia specjalnego niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, przy uwzględnieniu jednak faktycznych możliwości zapewnienia dziecku kształcenia, wychowania i opieki i realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (orzeczeń o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) z uwagi na istniejące warunki lokalowe, dostępny sprzęt i wyposażenie oraz kwalifikacje personelu Przedszkola i osób z Przedszkolem współpracujących.
 7. W przypadkach nieprzewidzianych, możliwe jest wprowadzenie dodatkowych przerw w funkcjonowaniu jednostki niż podane do wiadomości rodziców, zgodnie z § 2 pkt 3. Dyrektor lub organ prowadzący informuje o konieczności wprowadzenia przerwy rodziców niezwłocznie, podając przyczynę przerwy oraz szacowany czas jej trwania.
 8. Przedszkole zastrzega sobie możliwość zarządzenia przerwy wakacyjnej celem przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, przygotowawczych i innych. Przerwa taka trwa do dwóch tygodni kalendarzowych. Dokładny czas trwania przerwy dyrektor lub organ prowadzący podaje do wiadomości rodziców najpóźniej na 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem przerwy.

3

 1. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania .
 2. Dyrektor przedszkola z własnej inicjatywy lub na wniosek rodziców może zorganizować dodatkowe zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci i ich możliwości rozwojowych, które mogą być finansowane ze środków Przedszkola, dotacji oświatowej lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Szczegółowe warunki organizacji zajęć dodatkowych, w tym zasady odpłatności za te zajęcia, określa odrębna oferta.
 3. Warunkiem uczestnictwa dziecka w takich zajęciach jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów.
 4. Oferta zajęć dodatkowych uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci, oczekiwania rodziców oraz warunki finansowe i organizacyjne Przedszkola.
 5. Oferta zajęć dodatkowych w przedszkolu może być rozszerzana w zależności od potrzeb.
 6. Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalone są przez Dyrektora.
 7. Przedszkole może organizować praktyki pedagogiczne.
 8. Za zgodą rodziców Przedszkole może ubezpieczać dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia ponoszony jest przez rodziców.
 9. W Przedszkolu mogą pracować wolontariusze zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pełna treść statutu

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.