Statut

Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego

„Szczawinkowo”

 w Szczawinie Dużym gm. Zgierz

 

Podstawa Prawna

  •  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2017r. poz.59)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.
    z 2017r. poz.60)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

par 1

  1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Szczawinkowo”
  2. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Szczawinkowo” może używać skróconej nazwy Przedszkole „Szczawinkowo”
  3. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem 95-002 Smardzew, ul. Strykowska 76, 78.
  4. Organem założycielskim i prowadzącym jest Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” z siedzibą 95-015 Głowno ul. Sikorskiego 42.
  5. Organem spełniającym wewnętrzny nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Dyrektor Przedszkola.
  6. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Podstawowe zagadnienia dotyczące czasu pracy przedszkola:

par 2

  1. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy.
  2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 18.00 od poniedziałku do piątku.
  3. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta.
  4. Przedszkole może dodatkowo organizować opiekę nad dziećmi również w dni wolne od pracy na prośbę rodziców/opiekunów.
  5. Czas pracy może być zmieniany w zależności od potrzeb środowiska.
  6. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.

 par 3

  1. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
  2. Dyrektor przedszkola z własnej inicjatywy lub na wniosek rodziców może zorganizować dodatkowe zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci i ich możliwości rozwojowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.
  3. Warunkiem uczestnictwa dziecka w takich zajęciach jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów.
  4. Oferta zajęć dodatkowych uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci, oczekiwania rodziców oraz warunki finansowe i organizacyjne placówki.
  5. Oferta zajęć dodatkowych w przedszkolu może być rozszerzana w zależności od potrzeb.
  6. Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalone są przez Dyrektora.
  7. Przedszkole może organizować praktyki pedagogiczne.
  8. Za zgodą rodziców Przedszkole może ubezpieczać dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  9. W przedszkolu mogą pracować wolontariusze zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Pełna treść statutu

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.