PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM SZCZAWINKOWO 

obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 r.

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Szczawinkowo” znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka przebywającego w placówce i podczas zajęć organizowanych poza jej terenem. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel placówki oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice są zobowiązani znać i przestrzegać postanowienia poniższych dokumentów. Procedury są corocznie przedstawiane na zebraniach z rodzicami. Ich treść  zamieszczona jest na stronie internetowej przedszkola. Są one również dostępne w biurze przedszkola.

 

OGÓLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U DZIECKA OBJAWÓW CHOROBOWYCH

PROCEDURA EWAKUACJI

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

REGULAMINY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

REGULAMIN REKRUTACJI